Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

dan_van_tptd
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2024)

DÂN VẬN VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

-------------------

Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, nhất là quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, đang có nhiều vấn đề mới nảy sinh như: Vấn đề phân hóa giàu nghèo với công bằng xã hội và thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vấn đề nông dân mất đất sản xuất; sự dịch chuyển lao động, dân số từ nông thôn ra thành thị làm việc ở các khu công nghiệp, đô thị, quan hệ chủ thợ… Những vấn đề nêu trên đều liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nhân dân có nhiều quan tâm, còn nhiều bức xúc và khiếu tố gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước mà chưa được giải quyết. Ngày 03/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, xác định rõ mục tiêu của công tác dân vận là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác dân vận, đòi hỏi các tổ chức trong hệ thống chính trị phải không ngừng tăng cường, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

Công tác dân vận có nội dung rộng lớn, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo và các lĩnh vực của đời sống xã hội, có liên quan tới tất cả mọi người dân. Song chính vì nội dung rộng lớn ấy cũng thường làm cho công tác dân vận trở nên chung chung, khó xác định, đánh giá về hiệu quả. Do vậy, việc xây dựng các tiêu chí để phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới là rất quan trọng và cần thiết; đó cũng chính là một nội dung để đổi mới công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức

Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ
Email: bdv.tpthuduc@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028)38973400